top of page

 

Η ενότητα  "daydreaming"/ονειροπόληση είναι είδος εικόνων που με γοητεύουν, είναι σαν να ονειρευόμαι λίγο πριν παραδοθώ πλήρως στον ύπνο. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτά τα "όνειρα" υπάρχει οπτικός αποπροσανατολισμός, κάτι που δεν πρόκειται με σιγουριά να συμβαίνει στην πραγματικότητα (όπως σε ένα όνειρο), διαφάνεια, πόρτες που δεν πρέπει να υπάρχουν και αβεβαιότητα για το τέλος της ιστορίας.

Το θέμα στον πίνακα "thoughts" /σκέψεις είναι αφηρημένο. Σχήμα, κομμάτια της μορφής και του χρώματος είναι ένα βήμα για την αλλαγή της τεχνοτροπίας μου.  Αφήνοντας πίσω από το κάρβουνο προσπαθώ μια βαθύτερη αναζήτηση οπτικού αποπροσανατολισμού.

  Το "swimming"/κολύμπι είναι το επόμενο επίπεδο της εικαστικής έκφρασής μου. Χρησιμοποιώ νέες χρωματικές μορφές και επηρεάζεται από φίλτρα instagram. Η μεγάλη θάλασσα έχει όλη την λάμψη στην επιφάνεια και την ατμόσφαιρα μιας ελληνικής ζεστής βραδιάς.  

Το έργο "lake"/λίμνη είναι ένα λιτό σκηνικό με το κρύο τοπίο από την Πελοπόννησο που σε όλη την επιφάνεια της έχει τυχαία μια πινελιά, ένα μπλε "όνειρο".

 Το "the girl inside"/το κορίτσι μέσα μου είναι εμπνευσμένο από μια φωτογραφία που η βρήκα σε μια εφημερίδα. Ξεφεύγω μέσα από αυτήν σε μια άλλη εικόνα της αφήγησης. Ο κύκλος στο πίσω μέρος είναι μια αναφορά των ιερών κύκλων που συναντούμε στις βυζαντινές εικόνες και αντιπροσωπεύει την ισορροπία μεταξύ παιδικής ηλικίας και ωριμότητας.

  Το "chronos"/χρόνος είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μου. Η γυναικεία φιγούρα κοιτάζει τη μεγάλη θάλασσα. Η ζωγραφική μου σε αυτό το σημείο αντιπροσωπεύει την ιδέα ενός Ουτοπικού ονείρου, την αντίθεση μεταξύ των στατικών στιγμών και τον αδιάφορο χρόνο που αλλάζει οτιδήποτε. Αυτή η παράσταση υποδηλώνει μια διαδικασία εργασίας των χρωμάτων μου με έναν τρόπο συμβολικής δράσης.

  Το "Τempi"/Τέμπη και ο "secret garden"κρυφός κήπος είναι δύο πίνακες που κρύβουν μια σκιά ενός ατόμου μέσα στις χρωματικές και φυτικές μορφές. Η φύση, εδώ από την κεντρική Ελλάδα και την Αθήνα, είναι ένα από τα αγαπημένα περιβάλλοντα που προσπαθώ να εξερευνήσω εικαστικά.  Τα στοιχεία είναι τοποθετημένα μακριά από τα κύρια σχήματα. Το γεγονός αυτό κάνει πιο περίπλοκη την έννοια του θέματος, αλλά επιτέλους αυτό είναι το σημείο της ονειροπόλησης .

"the big blue forest-Pavliani" το μεγάλο μπλε δάσος-Παύλιανη είναι εμπνευσμένο από μια μεγάλη οικογενειακή βόλτα σε ένα από τα ωραιότερα δάση της Ελλάδας. Οι μορφές χρωματισμού των ρούχων του αγοριού συνδέονται με γειτονικές μορφές από το δάσος. Ο τρόπος ανάπτυξης, το αίσθημα της παιδικής ηλικίας τοποθετούνται σε ένα μονοπάτι γεμάτο από το γοητευτικό δέος ενός νέο είδους ονείρου.

Στο "plastic" πλαστικό το όμορφο κορίτσι κλείνεται πίσω από την διαφάνεια που μπορεί να αλλοιώνει μέρος της. Ευτυχώς τα μάτια βλέπουν. 

"grouch"γκρινιάρης  αφορά την διαδικασία της ωριμότητας και τον "γκρινιάρη" παιδικό εαυτό μας. Ενώ είναι οικείο το παιχνίδι της καθημερινότητας και φαινομενικά απλό, το παιδί και το τυχαίο, μας σαμποτάρουν από τον τελικό στόχο.. από το να μεγαλώσουμε!

The "daydreaming" section is the kind of imagery that fascinates me, it's like I'm daydreaming just before I fully surrender to sleep. It is noteworthy that in these "dreams" there is visual disorientation, which is definitely not going to happen in reality (as in a dream), transparency, doors that should not be there, and uncertainty about the end of the story.

"swimming" is the next level of my point of view. I use new chromatic forms and I have been influenced by instagram filters. The big sea has all the sparkle on the surface and the atmosphere of a Greek warm evening. Figures are just another form at the painting and they don't have the main role. 9) "lake" is a minimal giving scene of cold landscape from Peloponnese that across the paint surface has- not by accident- a blue "dream like" form.  

"the girl inside" is inspired from a photograph that I found in a newspaper. She escapes through it into another image of storytelling. The circle in the back-round is a reference of holy circles that we found at byzantine images and represents the balance between childhood and maturity. 

"chronos" is the centre piece of this work. The female figure is gazing at the big sea. This painting represents, the idea of a Utopian dream, the contrast between static moments and the unforgiving time that changes anything. My representation suggests a process of working her colours in a way of symbolic action. 

"daydreaming" and   "empty" are by my artistic "dream square" , a kind of images that we could dream before drifting into sleep. It is notable that in these "dreams" exists a visual disorientation, something that is not going to happen (as if in a dream), transparency , doors that shouldn't exist and the uncertainty of the end of the story.

"Τempi" and "secret garden" are two paintings that are hiding a shadow of a person inside the full chromatic and floral forms. Nature, here from central Greece and Athens, is one of the favourite environments that I am trying to explore in my art. Figures are positioned  far away from the main shapes. This fact makes more complicating the meaning of the subject but at last this is the point of my daydreaming. 

 "the big blue forest-Pavliani" is the latest work of Geraki. She got inspired from a big family walk in one of the most beautiful forests in Greece. Colouring forms of the boy's clothing are joined with neighbouring forms from the woods, The way of growing, the feeling of childhood are positioned in a path full of new kind of dreaming. 

In "plastic" the beautiful girl is closed behind the transparency that can distort part of her. Fortunately the eyes see. The grumpy "grouch" refers to the process of maturity and our "grumpy" childhood self. While the game of everyday life is familiar and seemingly simple, the child and the random, sabotage us from the ultimate goal.. from growing up!

bottom of page